پنجشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۹۰

نام

موهایم را بلند می‌کنم تا به دست باد بسپارم...مثل روز هایم، مثل دلم، مثل تو، و مثل همه آنکس و آنچه که برای خودم می‌خواستم و روزی مشتم را باز کردم تا پرواز کنند..اسمش را گذاشتیم آزاده